Certyfikowani Superwizorzy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej przyznał

CERTYFIKATY SUPERWIZORA PSYCHOTERAPII

w uznaniu kompetencji z zakresu prowadzenia superwizji

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej w dn. 9.04.2014r. uchwałą nr 6/2014 przyznał

1.    Panu Jerzemu Mellibrudzie

2.    Pani Zofii Sobolewskiej- Mellibrudzie

3.    Pani Wandzie Trabert

4.    Pani Annie Dodziuk

5.    Pani Dorocie Regule

6.    Panu Jackowi Skrobotowi

Certyfikaty Superwizora Psychoterapii, w uznaniu kompetencji z zakresu prowadzenia superwizji.

Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbyło się w poniedziałek 23 czerwca o godz. 15.30 w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w czasie Konferencji DDA.

 

Certyfikowani Superwizorzy  

 

                            

Numer certyfikatu

Imię I nazwisko

1.

Jerzy Mellibruda

2.

Zofia Sobolewska- Mellibruda

3.

Anna Dodziuk

4.

Wanda Trabert

5.

Dorota Reguła

6.

Jacek Skrobot

7.

Jolanta Hojda

8.

Jolanta Siechowicz

9.

Anna Cylwik

10.

Honorata Skrętowska

11.

Magdalena Skibińska

12.

Maria Narorska

13.

Agata Janasz-Osowska

 

22 czerwca 2014 roku Zarząd PSPI przyjął uchwałę zatwierdzającą

TRYB NADZWYCZAJNY CERTYFIKATU SUPERWIZORA PSYCHOTERAPII

PROCEDURA UZYSKIWANIA  CERTYFIKATU  SUPERWIZORA PSYCHOTERAPII W TRYBIE NADZWYCZAJNYM

 

 Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu  superwizora w trybie nadzwyczajnym powinny:

1.    Przedstawić CV.

2.    Mieć ukończone studia wyższe II stopnia (magisterskie) - dokumentem poświadczającym jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów.

3.    Posiadać certyfikat psychoterapeuty nadany przez PSPI lub przez inne towarzystwa uznane przez PSPI (kserokopia certyfikatu).

4.    Posiadać minimum 6-letni staż pracy w psychoterapii (oświadczenie).

5.    Uzyskać rekomendację 2 superwizorów psychoterapii.

6.    Prowadzić zajęcia szkoleniowe i/lub konsultacyjne dla osób zajmujących się pomocą psychologiczną w ciągu ostatnich 3 lat w wymiarze min. 100 godzin (oświadczenie).

7.    Posiadać udokumentowane doświadczenia związane z prowadzeniem superwizji dla psychoterapeutów w wymiarze 120 godzin.

8.    Posiadać uznane osiągnięcia w obszarze psychoterapii: np. publikacje, wyróżnienia, pełnione funkcje, badania własne, bycie ekspertem lub członkiem ciał o charakterze doradczo-eksperckim, wystąpienia na konferencjach, inne uprawnienia, certyfikaty itp. (opis max. 2 strony maszynopisu).

9.    Uiścić opłatę 700 zł za proces certyfikacyjny, w wysokości uchwalonej przez Zarząd PSPI.

10. O przyznaniu certyfikatu  superwizora psychoterapii w trybie nadzwyczajnym decyduje Kapituła  powołana przez  Zarząd PSPI  uchwałą nr 2/2014 z dn. 14.01.2014. Tryb nadzwyczajny  uzyskiwania  certyfikatu superwizora psychoterapii wygasa z dniem 30.06.2015r.

11. Przesłać ww. dokumenty na adres Zarządu PSPI: 01-373 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 118 A m 12, wraz z kserokopią potwierdzenia uiszczenia opłaty wpisowej  z dopiskiem „certyfikat superwizora – tryb nadzwyczajny".

PROCEDURA UZYSKIWANIA CERTYFIKATU SUPERWIZORA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ

 

TRYB ZWYCZAJNY

Proces uzyskiwania certyfikatu superwizora psychoterapii PSPI ma następujący przebieg:

A. Otwarcie procesu aplikacji:

1. Złożyć pisemny wniosek (na ręce Zarządu/Sekretarza Komisji Certyfikacyjnej) o otwarcie procesu aplikacji.

2. Posiadać certyfikat psychoterapeuty nadany przez PSPI lub innego towarzystwa uznanego przez PSPI.

3. Posiadać udokumentowane minimum 60 godzin różnych form superwizji własnej pracy terapeutycznej odbytej po uzyskaniu certyfikatu.

4. Posiadać minimum 4-letni staż pracy psychoterapeutycznej (liczony od momentu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, na podstawie oświadczenia).

B. Przebieg procesu aplikacji:

1.  Nadanie statusu superwizora aplikanta przez Komisję Certyfikacyjną PSPI następuje po spełnieniu wymienionych w pkt. A warunków oraz uiszczeniu obowiązującej opłaty.

2. Odbycie minimum 60 godzin superwizji pracy superwizyjnej indywidualnej i/lub grupowej prowadzonej przez aplikanta, pod kierunkiem co najmniej  dwóch superwizorów towarzystwa uznanego przez PSPI, w tym minimum 30 godzin z jednym superwizorem psychoterapii certyfikowanym przez PSPI.

3.  Uzyskanie co najmniej 2 rekomendacji superwizorów, zgodnie z pkt. 2.

4. Złożenie egzaminu z psychologii klinicznej (w przypadku nie posiadania dyplomu psychologa lub specjalisty psychiatrii) w jednym z dwóch Towarzystw: Polskim Towarzystwie Psychologicznym lub Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

C. Warunki ubiegania się o tytuł superwizora psychoterapii nadawanego przez PSPI

1.  Przedstawienie dokumentów dopuszczających do egzaminu:

a. wniosku o przystąpienie do egzaminu zawierającego opis pracy zawodowej oraz pracy superwizyjnej aplikanta;

b. rekomendacji co najmniej dwóch superwizorów (zgodnie z pkt. B);

c. zaświadczenia o minimum 7-letnim stażu pracy jako psychoterapeuta pod superwizją, liczonym od momentu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty;

d. kserokopii dyplomu ukończenia uczelni, specjalizacji i certyfikatu psychoterapeuty PSPI lub innych towarzystw.

e. potwierdzenia wpłaty za proces certyfikacyjny (wysokość opłat ustalana jest na dany rok i regulowana osobną uchwałą).

2. Przedłożenie Sekretarzowi Komisji Certyfikacyjnej nagrania 2 sesji superwizji prowadzonej przez aplikanta z psychoterapeutą wraz z pisemnym komentarzem aplikanta dotyczącym przedstawianych nagrań, zawierającym opis procesu superwizji tj. ilości sesji, etap pracy terapeutycznej z pacjentem superwizanta, itd..

3. Wymienione dokumenty w pkt. 1 i 2 należy przedłożyć Sekretarzowi Komisji Certyfikacyjnej.

D. Przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego i uzyskanie wyniku pozytywnego z zakresu teorii i praktyki:

 

1. Po spełnieniu warunków Zarząd PSPI powołuje w terminie do 60 dni Kapitułę Certyfikacyjną, która wyznacza termin egzaminu.

 

2. Egzamin polega na przedstawieniu przez aplikanta 2 filmów obrazujących pracę superwizyjną z psychoterapeutą i dyskusji na temat tej pracy.

 

3. Kapituła decyduje o uzyskaniu przez aplikanta Certyfikatu Superwizora.