Walne Zgromadzenie 2016

SPRAWOZDANIE

Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ

W dniu 10 stycznia 2016 roku odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ. Celem zgromadzenia było sprawozdanie z działalności ustępujących władz Stowarzyszenia z lat 2013-2016, oraz wybór nowych władz na kolejną kadencję.

Na obrady przybyło 20 członków PSPI, uprawnionych do głosowania. W głosowaniach tajnych uczestniczyło kolejnych 10 członków uprawnionych, w imieniu których,  głosy oddawali obecni na Zgromadzeniu członkowie na podstawie udzielonych im pełnomocnictw. Głosowania tajne odbywały się za pomocą zatwierdzonych kart do głosowania.

Obrady otworzył o godz.14.00. ustępujący Prezes Zarządu PSPI Jacek Skrobot. Z powodu braku quorum Prezes ogłosił II termin Walnego Zgromadzenia które zaczęło się po 15 minutowej przerwie. W głosowaniu jawnym wybrano Jacka Skrobota na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia PSPI.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zatwierdziło następujący porządek obrad:

1) Zgłoszenie kandydatur i wybór Komisji Skrutacyjnej (3 os. spośród obecnych członków) w głosowaniu jawnym.

2) Sprawozdanie Ustępującego Zarządu.

3) Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5) Głosowanie nad udzieleniem ABSOLUTORIUM ustępującemu ZARZĄDOWI (głosowanie jawne).

6) Głosowanie nad udzieleniem ABSOLUTORIUM ustępującej KOMISJI REWIZYJNEJ (głosowanie jawne).

7) Wolne wnioski i głosowanie nad nimi:

a) wniosek Prezesa Ustępującego Zarządu o poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia:

          - trzech regulaminów,

          - zmian w zapisie Statutu PSPI.

b) wniosek (Jolanta Hojda) o poddanie pod głosowanie:

        - zmian w zapisie Statutu,

c) Inne wolne wnioski.

8) Przeprowadzenie WYBORÓW przez Przewodniczącego

 i Komisje Skrutacyjną:

a) Wybór Członków ZARZĄDU, ogłoszenie wyników,

b) Wybór Członków KOMISJI REWIZYJNEJ, ogłoszenie wyników,

c) Wybór Członków SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO, ogłoszenie wyników.

9) Ukonstytuowanie się:        

a) Zarządu,

b) Komisji Rewizyjnej,

c) Sądu Koleżeńskiego.        

10) Wystąpienie nowo wybranego Prezesa .

11) Zakończenie.

W wyniku jawnego głosowania wybrano 2 członków Komisji Skrutacyjnej : Joannę Kleszczyńską i Martę Wróbel- Rakowską. Trzeci członek komisji nie został wybrany.

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej zabrał głos ustępujący Prezes Zarządu PSPI, który przedstawił sprawozdanie z najważniejszych prac Zarządu w okresie trzech lat pracy które dotyczyło:

- opracowania i uchwalenia Regulaminu Prac Zarządu,

- uruchomienia działalności stowarzyszenia,

- opracowania procedury certyfikowania psychoterapeutów i superwizorów,

- merytoryki i estetyki prac.

Następnie, sprawozdanie z prac Komisji Certyfikacyjnej przedstawiła Sekretarz Komisji Certyfikacyjnej Agata Janasz.

Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem finansowym przedstawionym przez Skarbnika Zarządu PSPI Małgorzaty Fereniec sprawozdania finansowego.

Członkowie ustępującego Zarządu Agata Janasz, Jolanta Hojda i Małgorzata Fereniec przedstawiły sprawozdanie z przebiegu szkoleń organizowanych przez PSPI, z działalności Zarządu w Internecie i na Facebooku.

Jolanta Hojda oraz Agata Janasz poinformowały o pracach jakie Zarząd PSPI podjął w celu przystąpienia do Polskiej Federacji Psychoterapii.

Członek ustępującego Zarządu Dorota Reguła poinformowała o aktywności Zarządu PSPI w ramach Porozumienia 4 Stowarzyszeń, a Dorota Brewińska poinformowała o wdrażanych przez Zarząd uchwałach  oraz  o pracach nad oprawą graficzną.

Po sprawozdaniach z działalności ustępującego Zarządu, członkowie Walnego Zgromadzenia zapoznali się ze sprawozdaniem Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

Następnie odbyły się głosowania jawne nad udzieleniem przez Walne Zgromadzenie absolutorium wszystkim władzom Stowarzyszenia. Wskutek głosowania zarówno ustępujący Zarząd, jak i Sąd Koleżeński oraz Komisji rewizyjna uzyskały absolutorium.

W części dotyczącej wolnych wniosków, Walne Zgromadzenie zapoznało się z propozycjami następujących regulaminów :

 - Regulamin Prac Zarządu,

 - Regulamin Sądu Koleżeńskiego,

 - Regulamin Komisji Rewizyjnej

Wszystkie przyjęto jednogłośnie.

Kolejne głosowania dotyczyły propozycji zmian w Statucie PSPI. W wyniku głosowania wprowadzono następujące zmiany w zapisach Statutu :

- art.4.&4.pkt 9.   "Zarząd odbywa posiedzenia co miesiąc" 

zmieniono na :

"Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Istnieje możliwość procedowania w trybie obiegowym".

  • art.4.&2.pkt 3. "W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni. Gdy liczebność Stowarzyszenia przekroczy liczbę stu członków, w Zgromadzeniu będą brać udział delegaci, według zasad proporcjonalności zaproponowanych przez Zarząd."
  • zmieniono na :
  • "W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni. Gdy liczebność Stowarzyszenia przekroczy liczbę czterystu członków, w Zgromadzeniu będą brać udział delegaci, według zasad proporcjonalności zaproponowanych przez Zarząd."

- art.4.&4.pkt  2. "W skład Zarządu oprócz Prezesa, wchodzi dwóch wiceprezesów, sekretarz generalny i skarbnik i trzech do pięciu członków, oraz poczynając od drugiej kadencji, dwóch wybranych przez Izbę Reprezentantów."

zmieniono na : "W skład Zarządu oprócz Prezesa, wchodzi dwóch wiceprezesów, sekretarz generalny i skarbnik i jeden do pięciu członków, oraz poczynając od drugiej kadencji, dwóch wybranych przez Izbę Reprezentantów."

Art.4.&8. pkt  1."Sąd Koleżeński składa się z trzech członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, które spośród siebie wybierają przewodniczącego.”

zmieniono na : "Sąd Koleżeński składa się z sześciu członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, które spośród siebie wybierają przewodniczącego. Sąd Koleżeński składa się z I i II instancji.”

Po głosowaniu jawnym nad propozycjami zmian statutowych i regulaminów przystąpiono do wyborów Władz Stowarzyszenia kolejnej kadencji. W wyniku głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że na członków Zarządu wybrano następujące osoby: Dorota Reguła, Agata Janasz, Jacek Skrobot, Jolanta Hojda, Małgorzata Fereniec, Dorota Brewińska.

Kolejne głosowanie dotyczyło wyborów członków Komisji Rewizyjnej.  W wyniku tajnego głosowania wybrano następujące osoby : Anna Penkin- Szafrańska, Monika Całka i Joanna Frątczak Garbowicz

Kolejne głosowanie dotyczyło wybory członków Komisji Rewizyjnej.  W wyniku tajnego głosowania wybrano następujące osoby :  Jolanta Siechowicz, Magdalena Skibińska, Ewa Drozdowicz, Anna Cylwik, Honorata Skrętowka i Magdalena Flaga- Łuczkiewicz.

Nowo wybrane Władze II-giej kadencji przystąpiły w swoich gronach do ukonstytuowania się. Przedstawiono uczestnikom Walnego Zgromadzenia następujący skład Władz PSPI:

a) Zarząd PSPI,

Prezes Zarządu PSPI - Agata Janasz,

V-ce Prezes Zarządu PSPI - Dorota Reguła,

II V-ce Prezes Zarządu PSPI - Dorota Brewińska,

Skarbnik Zarządu PSPI - Małgorzata Fereniec,

Sekretarz Zarządu PSPI - Jolanta Hojda,

Członek Zarządu PSPI - Jacek Skrobot.

b) Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Anna Penkin- Szafrańska,

członek Komisji Rewizyjnej: Monika Całka,

członek Komisji Rewizyjnej:  Joanna Frątczak- Garbowicz.

c) Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca Sądu I Instancji: Honorata Skrętowska,

członek Sądu I Instancji: Magdalena Skibińska,

członek Sądu I Instancji:  Jolanta Siechowicz

II Instancja:

Przewodnicząca Sądu II Instancji: Ewa Drozdowicz,

członek Sądu II Instancji: Anna Cylwik,

członek Sądu II Instancji: Magdalena Flaga-Łuczkiewicz.

       

Obrady Walnego Zgromadzenia zamknęło wystąpienie nowo wybranej Prezes Agaty Janasz

Na tym obrady zakończono.

SEKRETARZ  PSPI

Jolanta Hojda