Statut

Statut

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej

 

Art. 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
 5. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 6. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

 

Art. 2 Cele stowarzyszenia i zasady ich realizacji

 

§ 1

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i popularyzowanie integracji psychoterapii oraz prowadzenie działalności psychoterapeutycznej z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia.

 

§ 2

Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele poprzez:

 1. stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz podnoszenie ich kwalifikacji i etyki zawodowej
 2. organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji, zwiększanie wiedzy z zakresu psychoterapii integracyjnej i umiejętności klinicznych psychoterapeutów integracyjnych
 3. certyfikowanie, potwierdzanie i weryfikowanie kompetencji w zakresie psychoterapii integracyjnej.
 4. ochronę profesji psychoterapeutów i etyki psychoterapii, wyrażającą się troską o poziom etyczny i merytoryczny wykonywania praktyki psychoterapeutycznej oraz dbałością o interesy osób korzystających z usług psychoterapeutycznych
 5. współpracę ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, osobami prywatnymi w zakresie stosowania i rozwijania psychoterapii, działalność szkoleniową, doradczą, terapeutyczna i informacyjną
 6. prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej z zakresu psychoterapii integracyjnej
 7. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania za granicą
 8. prowadzenie badań nad przebiegiem i efektami psychoterapii
 9. dbałość o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii integracyjnej, zgodnie ze standardami zalecanymi przez krajowe i zagraniczne organizacje zajmujące się problemami psychoterapii.

 

 

Art. 3 Członkostwo

 

§ 1

 1. Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status członka:

1.        zwyczajnego,

2.        nadzwyczajnego,

3.        wspierającego,

4.        honorowego,

5.        reprezentant.

 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

 

 

§ 2 Członek zwyczajny

 

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba mająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw obywatelskich, legitymująca się dyplomem magistra lub lekarza, która ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii lub jest w trakcie takiego szkolenia oraz stosuje w pracy zawodowej metody psychoterapii integracyjnej, rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych.
 2. Osoby zakładające stowarzyszenie stają się członkami zwyczajnymi po rejestracji stowarzyszenia.

 

§ 3 Członek nadzwyczajny

 

 1. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba z wyższym wykształceniem, zainteresowana celami Stowarzyszenia a także studenci pragnący kształcić się w psychoterapii.
 2. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, uczestnictwa w komisjach

 

§ 4 Członek wspierający

 

 1. Członkiem wspierającym może być organizacja lub osoba deklarująca finansowe i merytoryczne wsparcie dla celów Stowarzyszenia. Tytuł ten przyznawany przez Zarząd, osobom fizycznym lub prawnym, które swoim działaniem lub finansowo promują cele Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający nie mają prawa wyborczego, uczestnictwa w komisjach i prawa głosowania.

 

§ 5 Członek honorowy

 

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla psychoterapii.
 2. Członkostwo honorowe przyznaje Zarząd.
 3. Członkowi honorowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, nie ma też obowiązku opłacania składek.

 

§ 6 Członek reprezentant

 

 1. Członkiem reprezentantem organizacji może zostać psychoterapeuta będący członkiem zwyczajnym i delegowany przez organizację prowadząca psychoterapię lub psychoterapię i szkolenie w psychoterapii, wspierającą cele Stowarzyszenia. Jedna organizacja może delegować jednego członka.
 2. Członkowie reprezentanci są przyjmowani przez Zarząd na podstawie pisemnej delegacji organizacji oraz odpowiednich dokumentów takich jak: statut, kodeks etyki, struktura organizacyjna.
 3. Członkowie reprezentanci zgrupowani są w Izbie Reprezentantów.
 4. Izba reprezentantów jest ciałem doradczym dla Zarządu
 5. Mandat członka reprezentanta wygasa, gdy macierzysta organizacja zastąpi go innym, lub po upływie jednej kadencji, lub, gdy straci prawa członkowskie

 

§ 7

 

Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnej rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.

 

§ 8 Prawa i obowiązki członków

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

a)        przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

b)        aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

c)        przestrzegania zasad etyki zawodowej

d)        regularnego opłacania składek członkowskich.

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

a)        uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia,

b)        zgłaszania swoich postulatów na Walnym Zgromadzeniu,

c)        głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

d)        wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.

e)        wchodzenia w skład komisji powoływanych przez Zarząd.

f)         do informacji o aktualnej działalności Stowarzyszenia.

g)        pierwszeństwa udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

h)        zniżek w opłatach za udział w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.

i)      zwolnienia z opłacania składek członkowskich jeżeli są emerytami.

 

§ 9

 

Utrata członkostwa może nastąpić na skutek:

 1. Oświadczenia członka o wystąpieniu ze Stowarzyszenia złożonego Zarządowi na piśmie.
 2. Skreślenia przez Zarząd w wypadku naruszania przez członka statutu Stowarzyszenia, pogwałcenia zasad etyki zawodowej lub zalegającego z opłatą składek.
 3. Śmierci członka.
 4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

 

 

Art. 4 Władze Stowarzyszenia

 

§ 1

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński pierwszej i drugiej instancji

 

§ 2

 

1.        Najważniejszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które odbywa się co najmniej jeden raz na 3 lata.

2.    Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. Informacja o terminie oraz miejscu musi być rozesłana do członków nie później niż 3 tygodnie przed jego terminem, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

3.        W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni. Gdy liczebność Stowarzyszenia przekroczy liczbę czterystu członków, w Zgromadzeniu będą brać udział delegaci, według zasad proporcjonalności zaproponowanych przez Zarząd.

4.    Uprawnieni członkowie nieobecni na Zgromadzeniu mogą głosować poprzez swojego przedstawiciela, pisemnie upoważnionego. Przedstawicielem może być inny członek Stowarzyszenia oprócz członka wspierającego. Upoważnienie musi być złożone na ręce Sekretarza Zarządu, przed rozpoczęciem obrad.

5.        Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw osobowych, które zapadają w głosowaniu tajnym.

6.        Walne Zgromadzenie obraduje przy obecności, co najmniej połowy osób upoważnionych do wzięcia w nim udziału. W razie braku kworum Walne Zgromadzenie obraduje w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

 

§ 3

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Wybór w tajnym głosowaniu członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego pierwszej i drugiej instancji.
 2. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia
 3. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 4. Rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 5. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich
 7. Uchwalenie zmian w statucie
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia
 9. Przyznawanie tytułu: Honorowy Prezes Stowarzyszenia

 

§ 4

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
 2. W skład Zarządu oprócz Prezesa, wchodzi dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i jeden do pięciu członków, oraz poczynając od drugiej kadencji, dwóch wybranych przez Zarząd Reprezentantów.
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 4. Zarząd podejmuje decyzje i prowadzi politykę Stowarzyszenia. Podczas roku finansowego i pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, Zarząd prowadzi te działania, których Statut nie przypisuje innym organom.
 5. Jeżeli w trakcie kadencji nastąpi zakończenie członkostwa Prezesa, to jego obowiązki przejmuje jeden z Wiceprezesów, zgodnie z uchwałą Zarządu.
 6. Jeżeli w trakcie kadencji nastąpi ustanie członkostwa któregoś z członków Zarządu, na jego miejsce Zarząd powołuje zastępcę działającego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 7. Zarząd powołuje komisje, grupy robocze i inne zespoły według potrzeb Stowarzyszenia. Członkowie mają prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Komisji.
 8. Zarząd tworzy regulaminy i procedury zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, które poddane będą głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.
 9. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Istnieje możliwość procedowania w trybie obiegowym.
 10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez Sekretarza Zarządu, a w razie jego nieobecności przez innego członka Zarządu.
 11. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej.
 12. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają Prezes samodzielnie lub 2 członków Zarządu łącznie.
 13. Zarząd może powołać w drodze uchwały pełnomocników do załatwiania konkretnych spraw.
 14. Zarząd może otworzyć biuro, którego pracą kierować będzie Sekretarz zgodnie z wytycznymi Zarządu.

 

§ 5

 

Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności:

 1. Wybór Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika Zarządu.
 2. Prawo do powoływania Komisji Certyfikacyjnej i/lub Kapituły
 3. Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia
 4. Przedstawianie sprawozdań finansowych podpisanych przez Skarbnika Walnemu Zgromadzeniu
 5. Zatwierdzanie rocznych bilansów Stowarzyszenia
 6. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 8. Organizowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia
 9. Przyjmowanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, wspierających, nadawanie tytułu członka honorowego
 10. Prawo do kooptowania w miejsce ustępujących członków Zarządu w sytuacji rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji, nie więcej jednak niż trzech podczas pełnienia jednej kadencji

 

§ 6

 

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz pracami Zarządu
 2. Monitorowania realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i dbanie o jego dobre imię
 4. Inicjowanie i koordynowanie planów działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu
 5. Koordynowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia
 6. Podpisywanie dokumentów finansowych wraz z Wiceprezesem. W razie nieobecności Prezesa i Wiceprezesa dokumenty podpisuje inny członek Zarządu.

 

§ 7

 

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają ze swojego grona przewodniczącego
 3. Zadaniem Komisji jest przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia
 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)     kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej

b)    przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków ze stanu działalności statutowej Stowarzyszenia i oceny działalności statutowej

 

§ 8

 

1.    Sąd Koleżeński składa się z sześciu członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, które spośród siebie wybierają przewodniczącego.

2.    Sąd Koleżeński składa się z I i II instancji.  

3.    Sąd Koleżeński orzeka o zgodności postępowania członków z zasadami Kodeksu etyki i celami Stowarzyszenia

4.        Sąd Koleżeński rozstrzyga konflikty między członkami Stowarzyszenia

5.        Sąd Koleżeński może wnioskować do Zarządu o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia

6.        Regulamin działania Sądu uchwalony jest przez Zarząd

 

Art. 5 Majątek Stowarzyszenia

 

§ 1

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia, wpływów z działalności statutowej oraz z ofiarności publicznej oraz innych, zgodnych z prawem źródeł.

 

§ 2

 

Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 3

 

Zabronione jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. Dla potrzeb niniejszego statutu przez szczególne zasady należy rozumieć zasady odbiegające od powszechnie stosowanych w stosunkach między osobami trzecimi.

 

Art. 6 Zmiany Statutu Stowarzyszenia

 

Zmiany statutu wnioskowane są przez Zarząd lub w oparciu o pisemny wniosek 15 Członków lub na podstawie prac Komisji Statutowej i uchwalane przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

 

Art. 7 Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 1

 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne zgromadzenie, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych, większością 2/3 członków, wyznaczając 1- 3 likwidatorów.

 

§ 2

 

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przekazywany jest na cele zgodne z celami statutowymi, wskazane w Uchwale o rozwiązaniu.

 

Kodeks etyczny Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej

Naczelną wartością dla psychoterapeuty jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest przyczynianie się do dobra innych osób, z którymi ma kontakt zawodowy, tj. klientów, osób konsultowanych, uczestników badań, psychoterapeutów w procesie superwizji i osób szkolących się w psychoterapii. Psychoterapeuta pomaga swoim klientom w obliczu psychologicznych trudności i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.

Psychoterapeutów Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej obowiązuje następujący kodeks etyki zawodowej.

 

Zasady ogólne:

1.   Zasady kodeksu etycznego mają na celu chronić klientów przed nieetycznym stosowaniem psychoterapii przez psychoterapeutów i osoby szkolące się w psychoterapii.

2.    Klientem jest każdy uczestnik psychoterapii bez względu na jej rodzaj.

3.    W obszarze swoich działań zawodowych psychoterapeuta podejmuje postawę uczciwości i szacunku dla innych osób. Świadomy jest nierówności wynikającej z własnej pozycji w kontakcie z klientami i nie wykorzystuje swojej przewagi w trakcie jak i po zakończeniu psychoterapii i/lub innej relacji zawodowej. Dba natomiast o poszanowanie godności klientów, własnej i wykonywanego zawodu.

4.    Zasady zawarte w kodeksie wynikają z ogólnych norm etycznych i nawiązują do podstawowych praw człowieka.

 

 

Psychoterapeuta ma stale dbać o jakość swojej pracy oraz realizację nadrzędnego celu, jakim jest skuteczna pomoc klientowi. W szczególności obowiązują go następujące zasady:

Rzetelność zawodowa i kompetencja

1. Psychoterapeuta jest zobowiązany do stałego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności poprzez:

a) stałe podwyższanie swoich kompetencji, umiejętności profesjonalnych,

b) śledzenie najnowszych doniesień naukowych w zakresie badań nad psychologią oraz psychoterapią.

W praktyce oznacza to aktywne zaangażowanie we własne szkolenie profesjonalne, polegające na udziale w kursach, warsztatach i konferencjach, tworzących okazję do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności praktycznych.

2. Psychoterapeuta jest zobowiązany do stałej pracy nad sobą. Oznacza to konieczność zwiększania świadomości terapeuty na temat własnego sposobu doświadczania oraz ewentualnego wpływu na relację terapeutyczną. W szczególności oznacza to:

- świadomość własnych trudności osobistych, wartości i postaw, które potencjalnie mogą się ujawniać w relacji terapeutycznej i zakłócać jej przebieg

- aktywne zaangażowanie w korzystanie z profesjonalnej pomocy w ramach tych problemów osobistych, z którymi terapeuta nie jest w stanie radzić sobie samodzielnie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PSYCHOTERAPEUTY I DOBRO KLIENTA

3. Kierując się nadrzędnym celem, jakim jest dobro klienta, terapeuta jest świadom swoich możliwości i kompetencji oraz osobistych ograniczeń. Proponuje profesjonalną pomoc wyłącznie w wypadku, kiedy jego wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz kondycja psycho-fizyczna pozwalają na odpowiedzialne podjęcie się pomocy w określonym przypadku.

4. Terapeuta znając swoje ograniczenia wynikające z własnych wartości, przekonań, wyznania religijnego ma prawo odmówić współpracy z klientem, kiedy spostrzega, że kolizja może być ze szkodą dla klienta. Ma jednak wówczas obowiązek zatroszczyć się o klienta wskazując miejsca lub osoby, które mogą takiej profesjonalnej pomocy udzielić.

5. Terapeuta nie narzuca klientom własnego systemu wartości i szanuje prawo klienta do posiadania własnych, odmiennych zasad i przekonań.

6. Terapeuta podejmując się pracy z klientem nie może w żaden sposób go dyskryminować: ze względu na płeć, wiek, przekonania religijne, wartości, orientację seksualną. Jeżeli terapeuta zauważa takie ograniczenia, jego obowiązkiem jest przekierować klienta do innego terapeuty i poddać się superwizji.

7. Terapeuta regularnie poddaje swoją pracę superwizji.

TAJEMNICA ZAWODOWA

8. Psychoterapeuta jest zobowiązany do tajemnicy zawodowej, co sprowadza się do poufności informacji otrzymanych od klienta oraz faktu jego udziału w terapii.

9. Tajemnica może być uchylona w sytuacji niebezpieczeństwa zagrożenia życia klienta lub innych osób, w sytuacji posiadania wiedzy o przygotowaniu albo usiłowaniu czynu karalnego lub na prośbę klienta. Pozostałe przypadki psychoterapeuta rozstrzyga autonomicznie i odpowiedzialnie, zgodnie ze swoim doświadczeniem i wiedzą, a jeśli to możliwe poddaje je superwizji.

 Relacja Psychoterapeuta – Klient

10. Relacja pomiędzy psychoterapeutą a klientem może być wyłącznie relacją terapeutyczną, co sprowadza się do wykluczenia kontaktów towarzyskich, seksualnych czy biznesowych między klientem a terapeutą.

11. Jest relacją dobrowolną.

12. Relacja terapeutyczna jest określona w czasie. Terapeuta tak szybko jak to możliwe określa liczbę spotkań niezbędnych do realizacji określonych celów terapeutycznych. Za rozpoczęcie relacji terapeutycznej uznaje się określenie kontraktu terapeutycznego (ustnego lub pisemnego). Zakończenie relacji terapeutycznej następuje w momencie osiągnięcia celów terapii. Jest możliwe wcześniejsze zakończenie terapii, jeżeli ujawniają się problemy przekraczające kompetencje terapeuty. Jego obowiązkiem jest wówczas zaproponowanie klientowi innych miejsc czy osób, które mogą kompetentnie udzielić pomocy.

Środowisko zawodowe i wizerunek psychoterapii

13. Terapeuta jest odpowiedzialny zarówno za swoją pracę jak i wizerunek psychoterapii, której swoją pracą wystawia świadectwo. Poza troską o jakość prowadzonej terapii oznacza to również:

a) szczególną uwagę na sposób przedstawiania możliwości i ograniczeń psychoterapii w ramach wystąpień publicznych

b) odpowiedzialność za wygłaszane opinie i sądy ze świadomością, że kształtują one sposób spostrzegania psychoterapii wśród osób, które nie są zawodowo związane z psychologią czy psychoterapią

14. Psychoterapeuci współpracują z innymi profesjonalistami w celu doskonalenia zawodowego oraz mając na celu dobro klienta.

15. W swych kontaktach zawodowych z współpracownikami psychoterapeuta powinien się kierować szacunkiem, służyć radą, a informacje zwrotne przekazywać uczciwie. Konflikty ze współpracownikami powinien rozstrzygać bez uszczerbku dla dobra klienta.

SZKOLENIA, DYDAKTYKA, WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, SUPERWIZJE

16. Psychoterapeuta stara się przekazywać wiedzę zawodową w sposób rzetelny, odpowiedzialny i z gotowością do dzielenia się oraz wykorzystywania w pełni własnej wiedzy i doświadczenia.

17. Psychoterapeuta jest uważny na zachowanie poufności zarówno w przedstawianych przez siebie opisach pracy z klientami, jak również dba o poszanowanie tajemnicy wobec treści ujawnianych podczas prowadzonych superwizji czy działalności dydaktycznej.

 

 

Postanowienia Końcowe:

1. Nadzór nad przestrzeganiem kodeksu sprawuje Sąd Koleżeński PSPI.

2. Kodeks stanowi podstawę do rozwiązywania konfliktów etycznych, jednak treści uwzględnione powyżej nie są ostateczne i wyczerpujące. W razie problemów wykraczających poza zawarte w kodeksie zasady członkowie wchodzący w skład Sądu Koleżeńskiego PSPI wprowadzają potrzebne rozstrzygnięcia.